top

Vitajte na oficiálnej stránke Špeciálnej základnej školy v Lučenci.
Na stránke nájdete množstvo informácií o našej škole.

zvcesta

zvcesta

 

 

Manažment

VEDENIE ŠKOLY
V ŠKOLSKOM ROKU 2020/2021
Riaditeľ školy : Mgr. Jozef Porubovič
Zástupkyňa riaditeľa školy : PaedDr. Martina Jakabšicová
Vedúca ekonomického úseku: Adriana Sabó
PERSONÁLNE OBSADENIE ŠKOLY
Zvolenská cesta 2396/39
Mgr. Erika Šoltésová
Eva Kušniarová
PaedDr. Jana Drugdová
PaedDr. Nina Kováčik Polomská
Mgr. Karol Čonka
Mgr.Šulajová Emília
Elokované pracoviská ŠZŠ:
Erenburgová ulica 10.
Mgr. Radana Árvaiová
Mgr. Mária Mičianiková
Mgr. Jana Skýpalová
Mgr. Jarmila Fajčíková
Mgr. Marcela Spurná
Mgr. Eva Hanóková
Ul. Dukelských hrdinov 2 - Triedy pre žiakov s viacnásobným postihnutím
Mgr. Mária Mariničová
Mgr. Ingrid Oravcová
PaedDr. Renata Arpányiová
Mgr. Zuzana Chobodová
Mgr. Štefánia Drastíková
Mgr. Adriana Balogová
Mgr. Dana Dananajová
Praktická škola - Zvolenská cesta 2396/39
Mgr. Marcela Batópálová
Školský klub detí
Školský klub detí :
Eva Kmeťková
 
Bc. Iveta Klementová
 
Bc. Miroslava  Kušniarová
Asistenti učiteľa :
Oľga Jakubová
 
Katarína Szalaiová
 
Bc. Gabriela Hoľková
 
Ingrida Divaldová
 
Adriana Čabová  
 
Dana Kováčová
Výchovný poradca :
PaedDr. Nina Kováčik Polomská
Koordinátor civilnej ochrany :
Mgr. Radana Árvaiová
Koordinátor protidrogovej prevecie :
PaedDr. Nina Kováčik Polomská
Koordinátor enviromentálnej výchovy :
Mgr. Marcela Spurná
Vedenie školskej kroniky :
Mgr. Erika Šoltésová
 
Mgr. Marcela Batopálová
 
Mgr. Jarmila Fajčíková
Učitelia bez triednictva :
Mgr. Monika Lipajová Glodžáková
METODICKÉ ZDRUŽENIE A PREDMETOVÉ KOMISIE
V ŠKOLSKOM ROKU 2020/2021
Metodické združenie:
- pre ročníky 1.-4. A variant
- pre B a C variant
- pre žiakov s autizmom
Mgr. Jana Skýpalová
Predmetová komisia pre:
- spoločenskovedné predmety
- prírodovedné predmety
- pracovné vyučovanie
- praktickú školu
PaedDr. Jana Drugdová
Nepedagogickí zamestnanci školy
Účtovníčka :
Ildikó Mederiová
Informatik a správca PC :
Roland Krisztián
Školník - údržbár :
Kristián Berta
 Upratovačky :
Eva Svinčiaková
 
Zita Mišovičová
  Ingrid Melicherová
Krúžková - záujmová činnosť školy
Názov záujmového útvaru Vedúci krúžku
Športaktiv 1 – 4 Mgr. Radana Árvaiová
Tanečný krúžok PaedDr. Nina Kováčik Polomská
Dramatický krúžok Mgr. Erika Šoltésová
Tvorivé dielne Mgr. Marcela Batópálová
Moderné tance Mgr. Adriana Balogová
Športový krúžok Mgr. Zuzana Chobodová
Šikovníček Mgr. Jana Skýpalová
Malý novinárik Mgr. Jarmila Fajčíková
Recykláčik Mgr. Marcela Spurná
Športaktiv 5 - 9 Mgr. Karol Čonka
Spievaj si, slávičku / hudobno - pohybový/ Mgr. Ingrid Oravcová