top

Vitajte na oficiálnej stránke Špeciálnej základnej školy v Lučenci.
Na stránke nájdete množstvo informácií o našej škole.

zvcesta

zvcesta

 

 

Manažment

VEDENIE ŠKOLY
V ŠKOLSKOM ROKU 2021/2022
Riaditeľ školy : Mgr. Jozef Porubovič
Zástupkyňa riaditeľa školy : PaedDr. Martina Jakabšicová
Vedúca ekonomického úseku: Adriana Sabó
PERSONÁLNE OBSADENIE ŠKOLY
Zvolenská cesta 2396/39
Mgr. Ingrid Oravcová
PaedDr. Renata Arpányiová
Mgr. Andrea  Illéšová
Eva Kušniarová
PaedDr. Jana Drugdová
Ing.Emília Šulajová
PaedDr. Nina Kováčik Polomská
Praktická škola - Zvolenská cesta 2396/39
Mgr. Marcela Batópálová
Elokované pracoviská ŠZŠ:
Erenburgová ulica 10.
Mgr. Radana Árvaiová
Mgr. Katarína Šulajová
Mgr. Jana Skýpalová
Mgr. Alexandra Ďurišová
Mgr. Mária Mariničová
Mgr. Erika Šoltésová
Mgr. Jarmila Fajčíková
Mgr. Marcela Spurná
Ul. Dukelských hrdinov 2 - Triedy pre žiakov s viacnásobným postihnutím
Mgr. Zuzana Jarošová
Mgr. Adriana Balogová
Mgr. Dana Dananajová
Mgr. Zuzana Ďuricová
Mgr. Veronika Pappová
Mgr. Zuzana Chobodová
Školský klub detí
Školský klub detí :
Eva Kmeťková
 
Bc. Iveta Klementová
 
Bc. Miroslava  Kušniarová
 
Mgr. Mária Bozsóová
Asistenti učiteľa :
Oľga Jakubová
 
Katarína Szalaiová
 
Bc. Gabriela Hoľková
 
Ingrida Divaldová
 
Adriana Čabová  
 
Radomíra Španielková
Výchovný poradca :
PaedDr. Nina Kováčik Polomská
Koordinátor civilnej ochrany :
Mgr. Radana Árvaiová
Koordinátor protidrogovej prevecie :
PaedDr. Nina Kováčik Polomská
Koordinátor enviromentálnej výchovy :
Mgr. Marcela Spurná
Vedenie školskej kroniky :
Mgr. Erika Šoltésová
 
Mgr. Marcela Batopálová
 
Mgr. Jarmila Fajčíková
Učitelia bez triednictva :
Mgr. Monika Fabianová
METODICKÉ ZDRUŽENIE A PREDMETOVÉ KOMISIE
V ŠKOLSKOM ROKU 2021/2022
Metodické združenie:
- pre ročníky 1.-4. A variant
- pre B a C variant
- pre žiakov s autizmom
Mgr. Jana Skýpalová
Predmetová komisia pre 5. až 9. ročník A variant
- spoločenskovedné predmety
- prírodovedné predmety
- pracovné vyučovanie
- praktickú školu
PaedDr. Jana Drugdová
Nepedagogickí zamestnanci školy
Účtovníčka :
Ildikó Mederiová
Informatik a správca PC :
Roland Krisztián
Školník - údržbár :
Kristián Berta
 Upratovačky :
Eva Svinčiaková
 
Zita Mišovičová
  Ingrid Melicherová
Krúžková - záujmová činnosť školy
Názov záujmového útvaru Vedúci krúžku
Športový krúžok Mgr. Zuzana Chobodová
Tvorivé dielne Mgr. Marcela Batópálová
Dramatický krúžok Mgr. Erika Šoltésová
Šport-aktiv Mgr. Radana Árvaiová
Malý novinárik Mgr. Jarmila Fajčíková
Recykláčik Mgr. Marcela Spurná
Tanečný krúžok PaedDr. Nina Kováčik Polomská
Angličtina hrou Mgr. Alexandra Ďurišová
Šikovníček Mgr. Jana Skýpalová
Hudobno-pohybový krúžok Mgr. Ingrid Oravcová
Moderné tance Mgr. Adriana Balogová