top
Projekty

Škola sa zapojila do týchto projektov :

SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH
Projekt OTVORENÁ ŠKOLA 2008
Názov projektu: Rekonštrukcia špeciálnej základnej školy, Rúbanisko II/1, Lučenec.
Projekt vyhlásil :MINISTERSTVO VÝSTAVBY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA SR .
Operačný program : Regionálny operačný program.

E - vzdelávanie pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a žiakov so zdravotným postihnutím
Názov projektu: Rozvoj čitateľských zručností a čitateľských návykov u žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a žiakov s viacnásobným postihnutím vytvorením interaktívnej učebne.
Zameranie projektu: Inovácia výchovno-vzdelávacích programov a aktivít pre zlepšenie čitateľskej gramotnosti, návykov a poznania materinského jazyka a literatúry.

Projekt INFOVEK, kde škola získala počítačovú učebňu s možnosťou pripojenia sa na internet.

Ďalej sa škola zapojila do projektu PHARE "Ďalšia integrácia rómskych detí v oblasti vzdelávania a zlepšenia životných podmienok" . Projekt sa realizuje pod záštitou Ministerstva školstva SR sekcia Európskej integrácie. Do projektu sa zapojilo desať škôl v rámci republiky. Gestorom pokusného overovania je Výskumný ústav detskej psychológie a patapsychológie v Bratislave. Projekt ukončený!!!

VYPRACOVANÉ PROJEKTY

Projekt na čerpanie finančných prostriedkov z Európského sociálného fondu. Názov projektu: " Zvýšenie odbornej a vzdelanostnej úrovne žiakov špeciálnych základných škôl a ich rodičov.
Projekt je zameraný na žiakov a ich rodičov. Cieľom projektu je zvýšiť šance našich žiakov a ich rodičov na trhu práce.

Projekt vypracovaný cez ProEnviro 2005
Názov projektu : Enviromentálny projekt organizovaný Špeciálnou základnou školou v Lučenci. Hlavným cieľom projektu je enviromentálne pôsobiť na žiakov prostredníctvom aktivít na vyučovaní PV a voľno časových aktivít. Projekt je zameraný hlavne na žiakov, na rozvoj ich enviromentálneho cítenia. Viesť ich k zdravému životnému štýlu.

Projekt vypracovaný cez Grantový program rozDELLujme šance 2005 Názov projektu : Využitím moderných informačných technológií skvalitniť proces edukácie mentálne postihnutých žiakov a žiakov s viacnásobným postihnutím, zvýšiť ich šance v procese integrácie do bežnej populácie.
Cieľom projektu je skvalitniť a zefektívniť proces edukácie mentálne postihnutých žiakov a žiakov s viacnásobným postihnutím s prihliadnutím na individuálne potreby každého žiaka.

Projekt vypracovaný k programu Školy pre budúcnosť 2005 - 2006 Názov projektu : Zatraktívnenie edukácie žiakov s viacnásobným postihnutím. Cieľom projektu je skvalitnenie procesu výchovy našich žiakov používania nových audiovizuálnych techník.

- Vzdelávanie učiteľov základných škôl v oblasti cudzích jazykov v súvislosti s koncepciou vyučovania cudzích jazykov na základných školách
- Modernizácia výchovného procesu na stredných školách
- Modernizácia výchovného procesu na základných školách
- Školy pre budúcnosť
- Vzdelávanie pre všetkých
- Vzdelávanie pre všetkých II.
- Podpora vytvárania pozitívnej klímy a motivácie v multikultúrnych triedach
- Zdravie a bezpečnosť v školách
- Zlepšime spoločne Slovensko: Športujem spoločne
- Národný projekt „Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov“, ktorý je spolufinancovaný z operačného programu Vzdelávanie Vspolupráci s Metodicko- pedagogickým centrom, štátnou rozpočtovou organizáciou zriadenou Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, ako prijímateľom.
- SPP pre domovinu: Zelený školský dvor
- MPC: „Aktivizujúce metódy vo výchove“
- VÚDPaP: „Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť“
- Národný program „ Školské ovocie“

- Nadácia Volkswagen Slovakia:“Budúcnosť s autizmom – aj v našej škole čo najviac pomôcť pripraviť autistické deti do dospelosti

- Nadácia VÚB: „Vytvor si farebný svet“