top
História

Prijatie zákona č.95/1948 o jednotnej školskej sústave bolo významným medzníkom pri riešení problematiky výchovy a vzdelávania „mládeže vyžadujúcej zvláštnu starostlivosť“. Uvedený zákon začlenil školy do jednotnej školskej sústavy, umožnil diferenciáciu špeciálnych škôl podľa druhu a stupňa postihnutia. Na základe tohto zákona Štátny pedagogický ústav v Bratislave vykonal „súpis postihnutých detí“ v okresných mestách a vytypoval 33 miest pre zriadenie osobitných škôl. Jednou z nich sa stala aj Osobitná škola v Lučenci, ktorá bola zriadená 10.septembra 1949. Umiestnená bola dočasne v budove I. národnej školy na Masarykovej ulici 9. Pre školu sa pripravovali priestory v budove Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na ulici Komenského č. 9. Prvým riaditeľom sa stal Vojtech Beník.V. Benik V. Benik

Škola mala 35 žiakov, ktorí boli vyučovaní v dvoch triedach. Vyučovanie prebiehalo len v odpoludňajších hodinách a to z dôvodu nedostatku miesta. V nasledujúcich rokoch sa potvrdila potreba tejto školy a počet žiakov narastal. Družobnou školou sa stáva Zvláštni škola v Hradci Králové. V školskom roku 1957-1958 bola vedením školy poverená Jolana Žibritová.

J. Zibritova J. Zibritova

Škole boli pridelené vlastné priestory v budove bývalých delostreleckých kasárni. Prvá „Družina mládeže“ pri škole bola zriadená v školskom roku 1961-1962. V školskom roku 1962-1963 boli podpísané patronátne zmluvy so závodom Mier v Lučenci a Jednotným roľníckym družstvom v Lučenci, kde žiaci pod vedením učiteľov pracovnej výchovy vykonávali tri hodiny týždenne rôzne práce. Škola nemala stále vyhovujúcu účelovú budovu, čo sa konštatuje na záver každej zápisnice. V školskom roku 1974-1975 sa riaditeľom školy stáva Emil Fischer.

L. Fisher L. Fisher

V marci 1978 nastúpil na miesto riaditeľa Ľudovít Šeďo.

L. Sedo L. Sedo

Pre školu bola zakúpená budova na Erenburgovej ulici 10. V školskom roku 1986-1987 sa škola opäť sťahovala. Do užívania získala priestory v základnej škole pre nedoslýchavých žiakov na Adyho ulici a Komenského ulici. Škola tým získala lepšie priestory - telocvičňu, dielňu, školskú cvičnú kuchynku. Pri škole boli vytvorené elokované pracoviská pri základných školách v Haliči, Katarínskej Hute, Mučíne, Divíne. V nasledujúcom roku bola budova školy na Adyho ulici asanovaná. Škola sa sťahuje do novej, avšak opäť nie účelovej budovy na Partizánskej ceste 59, dnešná Zvolenská cesta 2396/39, kde sídli do dnes. V školskom roku 1990-1991 bola za riaditeľku školy navrhnutá a následne schválená pani Mgr. Viera Sitarčíková.

V. Sitarcikova V. Sitarcikova

Zástupcom riaditeľa školy sa stáva Mgr. Jozef Porubovič. Podmienky na škole sa začínajú meniť. Zvyšuje sa odbornosť a kvalita vzdelávania. V školskom roku 1992-1993 bola zriadená pomocná trieda ( Variant B), kde boli vzdelávaní žiaci , ktorí kvôli svojmu postihnutiu nemohli byť vzdelávaní v bežných triedach našej školy. Snahou nového vedenia bolo vytvárať kvalitné podmienky pre vzdelávanie žiakov s mentálnym postihnutím a pridruženými postihnutiami. Na základe zmeny podmienok a potrieb našich žiakov a ich zákonných zástupcov škola zriaďovala triedy pre žiakov s viacnásobným postihnutím. Prvá takáto trieda bola založená v školskom roku 1993-1994. Umiestnená bola v priestoroch Materskej školy na Štefánikovej ulici. Zabezpečená bola bezbariérovosť, žiaci mali zabezpečenú aj rehabilitačnú a logopedickú starostlivosť. V roku 1999 škola získala právnu subjektivitu. Zriaďovateľom školy bol Krajský školský úrad v Banskej Bystrici. V tom istom roku škola zorganizovala pre žiakov s mentálnym postihnutím regiónov Novohrad a Gemer regionálnu spevácku súťaž pod názvom „Spievajže, si spievaj“. V školskom roku 1999/2000 boli zriadené triedy pre žiakov s veľmi ťažkým mentálnym postihnutím ( Variant C) v Domove sociálnych služieb Dolná Slatinka. Zabezpečili sme vzdelávanie aj tým deťom, ktoré boli v minulosti vyňaté zo systému vzdelávania. V októbri si škola veľkým programom pripomenula 50. výročie založenia. Programu sa zúčastnili všetci žiaci . Od 1.8. 2004 sa po výberovom konaní riaditeľom školy stáva Mgr. Jozef Porubovič.

J. Porubovic J. Porubovic

Triedy pre žiakov s viacnásobným postihnutím sa opäť sťahovali do nových priestorov v budove bývalej materskej školy Rúbanisko II/1. , ktorá mala byť rekonštruovaná pre účely školy. 31.12.2003 bola zriaďovateľom organizačne pričlenená k škole aj Základná škola pri nemocnici v Lučenci. Tá však bola 30.11.2004 zriaďovateľom zrušená a vyradená zo siete škôl. V škole sa vyučovalo v slovenskom aj maďarskom jazyku. 9.júna 2006 sa konal siedmi ročník speváckej súťaže. Počet zúčastnených škôl a žiakov narastal. Do poroty zasadli známe osobnosti šou biznisu: Laco Lučenič a účastníci Superstár. Vo vyučovacom procese vystupuje do popredia individuálny prístup k žiakom, individualizácia výchovy a vzdelávania. 1.9.2008 bola zriadená praktická škola, ako organizačná súčasť školy s počtom žiakov 10. V škole sa vzdelávali hlavne klienti DSS Dolná Slatinka, ktorým bolo v minulosti upreté právo na vzdelávanie. Opäť môžeme konštatovať veľký kvalitatívny posun v procese edukácie mentálne postihnutých žiakov. Pri prijímaní a následnom vzdelávaní žiakov s mentálnym postihnutím sa kladie dôraz na kvalitu, odbornosť a pravidelnosť v diagnostikovaní poradenskými zariadeniami tak, aby sa v čo najvyššej miere využil a rozvíjal potenciál žiaka. Budovy školy sa pravidelne rekonštruujú, zabezpečujú sa nové učebné pomôcky, didaktická technika. Pedagogickí zamestnanci sa zapájajú do procesu sebavzdelávania a ďalšieho vzdelávania. Škola poskytuje odbornú prax študentom Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity. V 2009 škola opúšťa priestory na Rúbanisku II/1 a sťahuje sa do prenajatých priestorov Strednej odbornej školy technickej na ulici Dukelských hrdinov . V roku 2010 sa zriaďuje trieda pre žiakov s mentálnym postihnutím v kombinácii s autizmom a ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami. Život v škole je pestrý. Každoročne sa zvyšuje ponuka záujmových útvarov. Naši žiaci sa zúčastňujú aktivít organizovaných pre rovesníkov bežných základných škôl. V rámci vyučovania sa zúčastňujú tvorivých dielni, súťaží a riadeného čítania, ktoré organizuje Mestská knižnica Lučenec. Sú úspešní vo výtvarných, speváckych, recitačných súťažiach. Každoročne sa zúčastňujú aj súťaže Mladý zdravotník SČK organizovanej červeným krížom. Veľkou pýchou školy je školský časopis Školáčik, ktorý je pravidelne oceňovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a domom Matice slovenskej v Žiline. O všetkých úspechoch, aktivitách školy sa dozviete z našej internetovej stránky: www.lucenecszs.sk , ktorá je pravidelne aktualizovaná.