top

zvcesta

facebook

Vitajte na oficiálnej stránke Špeciálnej základnej školy v Lučenci.
Na stránke nájdete množstvo informácií o našej škole.

zvcesta

erenburgova

Úvod

Aktuality - posledná aktualizácia : 28.06.2024

28.06.2024 Špeciálna základná škola Zvolenská cesta 2396/39
OZNAM

LETNÉ PRÁZDNINY


1. júl 2024 - 1. september 2024

Školské vyučovanie po letných prázdninách sa začne

2. septembra 2024 (pondelok)

PaedDr. Martina Jakabšicová
zástupkyňa riaditeľa školy  

28.06.2024 Špeciálna základná škola
Canisterapia

Dňa 25.6.2024 sme na našu školu pozvali p. Stančíka so psíkom Balu zaúčelom canisterapie. Žiaci psíka hladkali, česali a niektorí sa so psíkom na vôdzke aj poprechádzali.

PaedDr. Renata Arpányiová
triedna učiteľka   

2024 2024 2024 2024

 

28.06.2024 pridané jarné číslo časopisu Školáčik.

2024 2024

28.06.2024 ŠKD elokované pracovisko Dukelských hrdinov č.2
ŠKD aktivity

Takto trávili deti posledné predprázdninové popoludnia v školskom klube

Eva Kmeťková   
vychovávateľka   

2024 2024 2024 2024

 

26.06.2024 Zvolenská cesta
Mandala

Dňa 12.júna 2024 sme v práci tried pracovali na svojej vlastnej triednej mandale. Každá trieda si vybrala jedno zvieratko ako hlavný motív svojej mandaly. Pracovali sme spoločne a s radosťou.

Triedne učiteľky v budove na Zvolenskej ceste.

2024 2024 2024 2024

 

26.06.2024 Zvolenská cesta
Pexeso turnaj

19. júna 2024 sme v jednotlivých triedach realizovali pexeso hry. Pexeso bolo tematické- na opakovanie čísel, poznávanie zvierat, či písmen. Spoločne sme sa zabavili a pritom sme si aj zopakovali naše vedomosti.

PaedDr. Jana Drugdová,
triedna učiteľka   

2024 2024 2024

 

26.06.2024 Špeciálna základná škola
Školský výlet

Hipoterapia je rehabilitačná metóda, ktorá využíva nasadenie koňa na liečebné účely. Preto sme sa rozhodli tohtoročný školský výlet spojiť s touto terapiou. Túto možnosť sme využili na Igifarme Červeň. Žiaci mohli kone cvičené pre hipoterapiu česať, pohladkať a tiež sa na nich previesť. Po tejto terapeutickej časti dňa žiaci mali možnosť využiť na farme preliezky, pieskovisko a tiež bazén. S pomocou a ochotou majiteľov farmy sme z výletu odchádzali spokojní.

PaedDr. Renata Arpányiová
triedna učiteľka   

2024 2024 2024 2024

 

25.06.2024 elokované pracovisko Dukelských hrdinov č.2
Návšteva centra SPACE

Návšteva centra SPACE.

Mgr. Danka Dananajová, Mgr. Adriana Balogová, Elena Antalová
triedne učiteľky a asistentka    

2024 2024 2024 2024

 

13.06.2024 ŠKD elokované pracovisko Dukelských hrdinov č.2
ŠKD aktivity

Júnová výstavka prác detí v školskom klube.

Eva Kmeťková   
vychovávateľka   

2024

 

06.06.2023 Špeciálna základná škola
Vyhodnotenie účelového cvičenia a didaktických hier a cvičení v prírode

Vyhodnotenie účelového cvičenia a didaktických hier a cvičení v prírode, ktoré sa konalo v dňoch 04.06.2024 a 05.06.2024.

Téma: Aktuálne problémy ľudstva – ochrana zdravia, vznik mimoriadnych situácií a ich predchádzanie so zameraním na živelné pohromy.

Teoretická časť:
Termín: 04.06.2024

Teoretická časť Účelového cvičenia sa uskutočnila na budovách školy Zvolenská cesta, Erenburgova ulica, Dukelských hrdinov v zmysle platných učebných osnov učiva ,, Ochrana života a zdravia z daných tematických celkov “ a „ výchova k bezpečnému správaniu“ :
- Zdravotná príprava
- Pohyb a pobyt v prírody, jej ochrana
- Civilná ochrana a riešenie mimoriadnych udalostí
- Dopravná výchova

Praktická časť:
Termín: 05.06.2024

Trasa 1: ŠZŠ Lučenec – Erenburgova – Novohradská – Námestie republiky – ul. Lehára – Mestský park
Počet zúčastnených : 115 osôb (z toho 25 pedagógov)
Žiaci si po oddychu v Mestskom parku v Lučenci overili a precvičili svoje vedomosti nadobudnuté v teoretickej časti Účelového cvičenia, didaktických hier a cvičení v prírode na jednotlivých stanovištiach. Realizoval nácvik evakuácie žiakov a zamestnancov školy ako aj chemický poplach. Účelové cvičenie a didaktické hry v prírode boli zamerané na aktuálne problémy ľudstva, zdravotnícku prípravu, riešenie úloh po vzniku mimoriadnych udalostí, pohyb a pobyt v prírode, technické činnosti a športy, dopravná výchova a výchova k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.
Triedy medzi sebou súťažili a v závere boli vyhlásené výsledky.

1. MIESTO – IV.E a I.E
2. MIESTO – III.E,
3. MIESTO – V.E

Vypracovala : Mgr. Radana Árvaiová

2024 2024 2024 2024

 

04.06.2024 Zvolenská cesta
Pracovné vyučovanie- pestovateľské práce a práce v domácnosti

Na hodinách pracovného vyučovania sme si vo vyvýšených záhonoch vypestovali reďkovku. Tešilo nás, že sme boli za našu prácu na políčku odmenení. S radosťou sme si pripravili chlebík s chutnou reďkovkou. Trieda VII.Z

PaedDr. Jana Drugdová,
triedna učiteľka   

2024 2024 2024 2024

 

04.06.2024 Zvolenská cesta
Lučenec v hlavolame

V mesiaci máj sme si v rámci tried rozprávali o našom meste- o Lučenci. Videli sme krátke videá o kultúrnych pamiatkach nachádzajúcich sa v našom meste. Niektoré kultúrne pamiatky sme mali ukryté aj v hlavolame puzzle. našou úlohou bolo puzzle poskladať a uhádnuť o ktorú pamiatku sa jedná. Boli sme veľmi šikovní, podarilo sa nám splniť obe úlohy.

PaedDr. Jana Drugdová, Radomíra Španielková
triedna učiteľka a asistentka učiteľa   

2024 2024 2024 2024

 

04.06.2024 Zvolenská cesta
Svetový deň včiel

Dňa 20.mája sme si v rámci Svetového dňa včiel porozprávali o význame a užitočnosti včelstva pre ľudí. Spoločne sme si vytvorili projekt o včielkach v ktorom sme pracovali formou odtláčania a kresby. Informácie sme zisťovali prostredníctvom internetu. Trieda VII.Z

PaedDr. Jana Drugdová
triedna učiteľka   

2024 2024 2024

 

31.05.2024 elokované pracovisko Dukelských hrdinov č.2
Vyučovací proces

Radi športujeme a potom relaxujeme.

Mgr. Adriana Balogová, Elena Antalová
triedna učiteľka a asistentka    

2024 2024 2024 2024

 

31.05.2024 elokované pracovisko Erenburgova ulica 10
Deň matiek

Deň matiek patrí medzi symbolické medzinárodné dni. Je to deň, kedy sa vzdáva úcta matkám a materstvu. Aj v našej škole na elokovanom pracovisku sme oslávili tento krásny sviatok 30.05.2024. Deti sa naučili pekné básne, tance a pesničky, ktoré následne predviedli mamičkám, babičkám a najbližšej rodine. Mamičky odchádzali s veľkou radosťou, pýchou na svoje deti, ktoré ich na záver vyobjímali a dali vlastnoručne vyrobený darček.

2024 2024 2024 2024

 

31.05.2024 Špeciálna základná škola
Deň otvorených dverí

Dňa 29. mája 2024 sa v Špeciálnej základnej škole, Zvolenská cesta 39, Lučenec uskutočnil Deň otvorených dverí. Toto podujatie otvorila zástupkyňa riaditeľa školy PaedDr. Martina Jakabšicová. Privítala všetkých prítomných prezentáciou, zameranou na informovanie budúcich a súčasných rodičov o činnosti našej školy. Pod vedením p.uč PaedDr. Janky Drugdovej mali rodičia možnosť zhliadnuť ukážkovú vyučovaciu hodinu. Po ďalšej videoprojekcii mohli rodičia nahliadnuť do jednotlivých tried a pozorovať žiakov a pedagógov priamo počas vyučovacieho procesu. Rodičia si mohli prezrieť aj ostatné priestory školy – relaxačné miestnosti, školskú cvičnú kuchynku, či športový areál. Ďakujeme im za účasť a sme radi, že sme mohli priblížiť každodenný život žiakov a všetkých zamestnancov špeciálnej základnej školy.

PaedDr. Martina Jakabšicová  
Zástupkyňa riaditeľa školy  

2024 2024 2024 2024

 

30.05.2024 elokované pracovisko Dukelských hrdinov č.2
Vychádzka do nemocnice

Vrámci vecného učenia sme so žiakmi 3. ročníka navštívili zdravotnícke zariadenie. Na reálnych príkladoch sme si ukázali pojmy ako nemocnica, sanitka, doktor a podobne.

Mgr. Zuzana Ďuricová  
triedna učiteľka   

2023 2023

 

30.05.2024 elokované pracovisko Dukelských hrdinov č.2
Vyučovací proces

Práca na hodine matematiky a slovenského jazyka.

Mgr. Adriana Balogová, Elena Antalová
triedna učiteľka a asistentka    

2024 2024 2024 2024

 

28.05.2024 Špeciálna základná škola
Spevácka súťaž v Rimavskej Sobote

V Rimavskej Sobote sme sa zúčastnili Speváckej súťaže Superstar, kde sme v kategórii sólový spev do 12 rokov obsadili dve 1. miesta. Gratulujeme.

PaedDr. Martina Jakabšicová  
Zástupkyňa riaditeľa školy  

2024 2024 2024 2024

 

28.05.2024 ŠKD elokované pracovisko Dukelských hrdinov č.2
ŠKD aktivity

Májové vytváranie detí v školskom klube.

Eva Kmeťková   
vychovávateľka   

2024

 

24.05.2024 Špeciálna základná škola
Svetový deň korytnačiek

Dňa 23. mája si pripomíname Svetový deň korytnačiek. Pri tejto príležitosti sme na hodine výtvarnej výchovy vytvorili korytnačky z papiera.

Mgr. Jana Skýpalová  
triedna učiteľka   

2024 2024 2024 2024

 

24.04.2024 elokované pracovisko Erenburgova ulica 10
Práce na školskom pozemku

Práce na školskom pozemku výraznou mierou prispievajú k získavaniu praktických vedomostí a zručností žiakov. Preto žiaci 5. ročníka využili krásne slnečné počasie a zasadili si cibuľu, reďkovku, hrach a zemiaky. Na hodinách pracovného vyučovania naďalej pokračujú v starostlivosti o vzklíčené rastliny.

Mgr. Mária Mariničová
triedna učiteľka   

2024 2024 2024 2024

 

24.05.2024 elokované pracovisko Erenburgova ulica 10
Mandala

Aj tento školský rok zo školského dvora na nás „vyskočili“ pestrofarebné obrázky zložené z vrchnáčikov z PET fliaš, ktoré voláme MANDALY. Žiaci z každej triedy si s pani učiteľkami pripravili obrázok, ktorý budú skladať. Z témy obrázkov prevládali väčšinou zvieratká, ako jašterica, korytnačka, bocian, sova či motýľ, ale objavilo sa aj srdce, misa s ovocím, či Labková patrola. Každá trieda sa zo svojej mandaly veľmi tešila.

Mgr. Erika Šoltésová
triedna učiteľka   

2024 2024 2024 2024

 

22.05.2024 ŠKD Zvolenská cesta
ŠKD aktivity

Nepriaznivé počasie nám dáva priestor na aktivity zamerané na rozvoj jemnej motoriky a vlastnej fantázie. Používame rôzne materiály a pomôcky.

Bc. Klementova Iveta, Bc. Kusniarova Mirka, Eva Kušniarová   
vychovávateľky   

2024 2024 2024 2024

 

20.05.2024 ŠKD Zvolenská cesta
ŠKD aktivity

Prvé jarné lúče slnka sme si v ŠKD užívali na lúke a športovými aktivitami na školskom dvore.

Eva Kušniarová   
vychovávateľka   

2024 2024 2024 2024

 

20.05.2024 ŠKD elokované pracovisko Dukelských hrdinov č.2
16.máj-Medzinárodný deň mlieka

S deťmi v ŠKD na ul. Dukelských hrdinov sme si Medzinárodný deň mlieka pripomenuli mliečnym olovrantom.

Eva Kmeťková   
vychovávateľka   

2024 2024 2024

 

20.05.2024 Špeciálna základná škola Zvolenská cesta 2396/39
Deň matiek

Najkrajší darček v podobe pesničiek, básničiek či tanca bol súčasťou sprievodného programu pri príležitosti Dňa matiek, ktorý slávime každoročne aj na našej škole. Poďakovanie patrí všetkým učiteľkám, vychovávateľkám a pedagogickým asistentom, ktorí pripravili toto úžasné vystúpenie nie len pre mamičky, ale aj ostatných rodinných príslušníkov.

2024 2024 2024 2024

 

16.05.2024 Špeciálna základná škola Zvolenská cesta 2396/39
Zoznam kontaktov Letné denné tábory Lučenec 2024

https://www.mesacnydom.sk/denny-tabor/

http://www.cvclc.edu.sk/

https://www.igifarm.sk/detsketabory

Novohradská knižnica - 047/432 44 77

Tábor Branco - tenis - 0908 367 601

Športový tábor - pani Z. Krasnay - 0905 830 574

Academica Lingua - jazykový tábor - 0910 661 661

Promart - umelecká tvorba - 0904 152 499

IN Network Slovakia
P. Kováč - anglický jazykový tábor - 0950 739 144

Gombičkovo - 0948 945 972 - stanový tábor

14.05.2024 elokované pracovisko Dukelských hrdinov č.2
Deň matiek

Tento významný sviatok sme si pripomenuli netradične dňa 14.mája. Po spoločnom vystúpení si mamičky pozreli prezentáciu videí z bežného života našich žiakov. Na záver im žiaci odovzdali svoje láskou vyrobené darčeky.

2024 2024 2024 2024

 

13.05.2024 elokované pracovisko Dukelských hrdinov č.2
Svetový deň včiel

Pri príležitosti Svetového dňa včiel (20.máj), ktorého zmyslom je upozorniť na ich dôležitosť, si žiaci tried na ul. Dukelských hrdinov pripomenuli rôznymi tvorivými aktivitami. Včely nepoznajú hranice a tak starostlivosťou o ne pomôžeme celej planéte.

Mgr. Dana Dananajová
triedna učiteľka   

2024 2024 2024 2024

 

28.02.2024 elokované pracovisko Dukelských hrdinov č.2
Deň tučniakov

Žiaci si urobili tučniakov z rôznych geometrických tvarov a spoločne vytvorili nástenku.

Katarína Szalaiová
Asistentka učiteľa   

2024 2024 2024 2024

 

30.04.2024 Špeciálna základná škola
Deň otvorených dverí

2024

 

29.04.2024 Špeciálna základná škola
Pracovné vyučovanie

Na hodine pracovného vyučovania sme vytvorili spoločne so žiakmi mozaiku - kvietky.

Mgr. Jana Skýpalová  
triedna učiteľka   

2024 2024 2024 2024

 

26.04.2024 elokované pracovisko Erenburgova ulica 10
Deň Zeme na Erenburgovej

22.apríl je výnimočný deň, lebo vtedy má sviatok naša Zem. Ona si zaslúži naozaj veľkolepé oslavy, lebo ona je tak milosrdná, že nás ešte vždy všetkých drží vo svojom náručí. Nerobí rozdiely aj napriek tomu, že mnohí jej škodíme a ubližujeme. Zem je stále zhovievavá.
V budove na Erenburgovej ulici sme si na jej počesť urobili menšiu párty. Formou prezentácie a aktivít s medzipredmetovými vzťahmi sme si pripomenuli, ako by sme mohli odčiniť svoje zlé konanie voči nej. Na konci si žiaci vymaľovali omaľovánky a vymaľovali, vystrihli a zlepili náramok na ruku, aby každý vedel, že sa zúčastnil oslavy „Dňa Zeme“.

Mgr.Jarmila Fajčíková
triedna učiteľka   

2024 2024 2024 2024

 

24.04.2024 Špeciálna základná škola
Svetový Deň Zeme

Svetový Deň Zeme je sviatok venovaný našej Zemi, ktorý si 22.apríla každoročne po celom svete pripomíname už od roku 1970. Aj my v škole na Zvolenskej ceste sme si v pondelok 22.4. pripomenuli tento sviatok. Pani učiteľky pripravili rôzne aktivity na tieto témy: ochrana prírody, starostlivosť o životné prostredie, triedenie odpadu a šetrenie energiou. Tieto pojmy sme si vysvetlili pri prezentácii. Ďalej sme spoločne lepili obrázky pod farebné kontajnery, učili sme sa triediť odpad. Riešili sme a vyfarbovali pracovné listy a plagáty. Na záver sme si zatancovali a zaspievali na piesne Zahrajka a Tanculienky.

Mgr. Andrea Illéšová, Mgr. Marcela Batópálová
triedne učiteľky   

2024 2024 2024 2024

 

24.04.2024 Zvolenská cesta
Vyhodnotenie veľkonočnej súťaže

Špeciálna základná škola v Lučenci aj tento školský rok vyhlásila veľkonočnú výtvarnú súťaž pre žiakov špeciálnych škôl a špeciálnych tried pri základných školách s názvom „Symboly Veľkej noci“, ktorá bola rozdelená do štyroch kategórii : I.kategória – 1.-4.ročník A variant, II.kategória – 5.-9.ročník A variant, III.kategória – C variant, autisti 1.-4.ročník a IV.kategória – B variant a autisti 5.-9.ročník . Súťaže sa zúčastnilo 13 škôl. Zúčastnené práce boli vyhotovené v rôznych veľkostiach a rozličnými technikami a boli veľmi inšpiratívne a originálne. Ďakujeme školám a ich žiakom za účasť v našej súťaži.
Vyhodnotenie:

I.kategória
1.miesto - žiak špeciálnej triedy v Základnej škole s materskou školou v Cinobani
2.miesto - žiačka Špeciálnej základnej školy internátnej vo Fiľakove
3.miesto - žiak špeciálnej triedy v Základnej škole L. Novomeského v Lučenci

II.kategória
1.miesto - žiak špeciálnej triedy v Základnej škole s materskou školou Hany Ponickej v Haliči
2.miesto - žiak Špeciálnej základnej školy v Klenovci
               - žiak špeciálnej triedy v Základnej škole s materskou školou v Cinobani
3.miesto - žiak špeciálnej triedy v Základnej škole s materskou školou Hany Ponickej v Haliči
               - žiačka Špeciálnej základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským v Rimavskej Sobote

III.kategória
1.miesto - žiačka Špeciálnej základnej školy v Lučenci
2.miesto - žiačka Špeciálnej základnej školy vo Veľkom Krtíši
3.miesto - žiak Špeciálnej základnej školy v Lučenci

IV.kategória
1.miesto - žiačka Špeciálnej základnej školy v Krupine
2.miesto - žiak Špeciálnej základnej školy internátnej vo Fiľakove
3.miesto - žiačka Špeciálnej základnej školy v Hnúšti

Mgr. Zuzana Chobodová
triedna učiteľka   

2024 2024 2024 2024

 

24.04.2024 ŠKD elokované pracovisko Dukelských hrdinov č.2
Svetový deň divadla

Pri príležitosti Svetového dňa divadla pre deti a mládež pripravili pekný program pre naše deti študentky z PaSA Lučenec.

Eva Kmeťková   
vychovávateľka   

2024 2024 2024 2024

 

24.04.2024 ŠKD elokované pracovisko Dukelských hrdinov č.2
ŠKD aktivity

Aprílové vytváranie našich detí je zamerané na prírodu a ročné obdobie jar.

Eva Kmeťková   
vychovávateľka   

2024

 

23.04.2024 Zvolenská cesta
Vyučovanie s Jankom Hraškom

Tento týždeň sa našim kamarátom stal Janko Hraško. Najprv sme na hodine čítania počúvali v Snoezelen miestnosti rozprávku o našom novom kamarátovi. Neskôr sme na hodine slohu pracovali s príbehom- zostavili sme osnovu rozprávky, reprodukovali sme text. Slová z príbehu sme si našli aj v písankách. Na matematike sme počítali s Jankom Hraškom, rátali sme hrášok. Na pracovnom a vecnom vyučovaní sme sa učili ako sadíme hrach a ako sa spracuje. Pripravili sme si chutnú hráškovú pomazánku. Na výtvarnej výchove sme kreslili vlastného Janka Hraška. Týždeň s našim novým kamarátom Jankom Hraškom sa nám páčil. Už teraz sa tešíme na nových kamarátov z príbehov...

PaedDr. Jana Drugdová
triedna učiteľka   

2024 2024 2024 2024

 

22.04.2024 Zvolenská cesta
Naši hrdinovia (záchranný integrovaný systém)

V piatok dňa 19.4.2024 sme na Zvolenskej ceste mali v našej škole akciu pod názvom "Naši hrdinovia". S žiakmi sme zistili , že hrdinovia nežijú len v rozprávkach, ale aj v skutočnom živote a poznáme aj ich čísla, kde sa im môžme dovolať. Naučili sme sa a zopakovali sme si čísla na hasičov, záchranárov a policajtov. Pozreli sme si prezentáciu aj s pesničkami a rozprávkami s touto témou. Spoločne sme si vypracovali pracovné listy a plagáty. Žiaci sa aktívne zapájali a okrem toho, že už vedia všetky dôležité čísla, vedia ako správne telefonovať, a že tieto telefónne čísla sa nesmú zneužívať.

PaedDr. Nina Kováčik Polomská
triedna učiteľka   

2024 2024 2024 2024

 

18.04.2024 Špeciálna základná škola
Sadenie

Využili sme krásne jarné počasie a spoločne so žiakmi V.Z sme zasadili cibuľku a mrkvu. S radosťou našu úrodu sme aj popolievali.

Mgr. Andrea Illéšová
triedna učiteľka   

2023 2023 2023 2023

 

17.04.2024 Špeciálna základná škola
Využívanie prvkov artefiletiky vo vyučovacom procese

SJL - slová s písmenom Q s prvkami artefiletiky.

Mgr. Ingrid Oravcová  
triedna učiteľka   

2024 2024 2024 2024

 

17.04.2024 Špeciálna základná škola
Využívanie prvkov artefiletiky vo vyučovacom procese

MAT - počítanie v odbore do 100 s prvkami artefiletiky.

Mgr. Ingrid Oravcová  
triedna učiteľka   

2024 2024 2024 2024

 

17.04.2024 Špeciálna základná škola
Využívanie prvkov artefiletiky vo vyučovacom procese

SJL - utvrdzovanie písmená Ĺ ( slabiky, slová) s prvkami artefiletiky.

Mgr. Ingrid Oravcová  
triedna učiteľka   

2024 2024 2024 2024

 

17.04.2024 Špeciálna základná škola
Využívanie prvkov artefiletiky vo vyučovacom procese

SJL - riekanky k sviatku (Veľká noc) s prvkami artefiletiky spolupráca žiakov s viacerých ročníkov a tried

Mgr. Ingrid Oravcová  
triedna učiteľka   

2024 2024 2024 2024

 

17.04.2024 Špeciálna základná škola
Využívanie prvkov artefiletiky vo vyučovacom procese

SJL - práca s textom (hádanky o jari) s prvkami artefiletiky

Mgr. Ingrid Oravcová  
triedna učiteľka   

2024 2024 2024 2024

 

16.04.2024 Špeciálna základná škola
Svetový deň zdravia

Tak ako každoročne, aj tento rok sme si pripomenuli Svetový deň zdravia formou prezentácie a rôznych zaujímavých aktivít, prostredníctvom ktorých sme sa dozvedeli ako sa máme starať o naše zdravie.

Mgr. Jana Skýpalová  
triedna učiteľka   

2024 2024 2024 2024

 

15.04.2024 elokované pracovisko Dukelských hrdinov č.2
Deň vody

Žiaci si pripomenuli tento deň cez rôzne aktivity. Robili limonádu z pomarančov a citrónov, lovili magnetické rybky, prelievali vodu z nádob a vyrábali rôzne vodné živočíchy.

Mgr. Zuzana Ďuricová, Mgr. Veronika Pappová
triedne učiteľky   

2024 2024 2024 2024

 

15.04.2024 Špeciálna základná škola
Svetový deň povedomia o autizme

Dňa 2. apríla sa pri Synagóge v Lučenci konal program k príležitosti svetového dňa povedomia o autizme. Bohatý program pripravili občianske združenia Som človekom, Hans a iné. K synagóge prišli nielen rodiny s deťmi so zdravotným znevýhodnením, ale aj široká verejnosť. O zábavu sa postarala Šaška Baška s maskotom Pelikána. Večer sa slávnostne vypúšťali modré balóny a synagóga sa rozsvietila do modrých farieb. Počas troch dní bola sprístupnená aj charitatívna výstava obrazov M. Berkyho. Tiež boli vystavené výtvarné práce našich žiakov s poruchou autistického spektra.
Ďakujeme za túto peknú akciu všetkým, ktorí sa jej zúčastnili.

Mgr. Marcela Batópálová
triedna učiteľka   

2024 2024 2024 2024

 

15.04.2024 Špeciálna základná škola
Vyučovanie v praktickej škole

Medzi odborno – praktické predmety patrí aj vyučovací predmet Príprava jedál a výživa. Na hodinách žiaci získavajú praktické zručnosti potrebné pri príprave jednoduchých jedál. V cvičnej kuchynke sa žiaci učia pripraviť jednoduché studené a teplé jedlá. Okrem toho sa žiaci učia osvojiť si zásady zdravej výživy. Na hodinách Pomocné záhradnícke práce žiaci využívajú vyvýšené záhony v našej školskej záhrade. Počas vyučovania sa žiaci učia dopestovať priesady zeleniny a okrasných rastlín. Pod vedením učiteľky sa žiaci snažia osvojiť si základné pracovné zručnosti.

Mgr. Marcela Batópálová
triedna učiteľka   

2024 2024 2024 2024

 

15.04.2024 Špeciálna základná škola
Tomáš Mravec a jeho športový úspech

Tomáš Mravec žiak 2. ročníka praktickej školy sa 24. 03. 2024 zúčastnil medzinárodnej súťaže v Záhrebe v Chorvátsku. Súťaž s názvom International Croatia Para Taekwondo Open Poomsae. Slovensko reprezentoval v para poomsae v kategórii P 21 M 18 – 30 rokov.
Tomáš v súťaži získal 2. miesto- bronz a titul vicemajster Chorvátska. Tomáškovi gratulujeme k jeho športovému úspechu a prajeme veľa úspechov v ďalších súťažiach.

Mgr. Marcela Batópálová
triedna učiteľka   

2024 2024 2024 2024

 

10.04.2024 Špeciálna základná škola Zvolenská cesta 2396/39
OZNAM

Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/-ky Špeciálnej základnej školy, Zvolenská cesta 2396/39, 98401 Lučenec s predpokladaným termínom nástupu 01.08.2024.

2024 2024

Prílohu na vyhlásenie výberového konania si môžete stiahnuť tu :  2024

09.04.2024 Špeciálna základná škola
Práce v záhrade

V krásny slnečný aprílový deň sme si spoločne v našom vyvýšenom záhone vysadili červenú cibuľku,o ktorú sa budeme spoločne starať.

Mgr. Jana Skýpalová  
triedna učiteľka   

2024 2024 2024 2024

 

08.04.2024 Zvolenská cesta
Z rozprávky do rozprávky

27.marca sme sa stretli v telocvični. Najprv sme si pozreli prezentáciu o čítaní, kde sa žiaci dozvedeli z čoho, čo a ako vedia čítať. Potom sme si odprezentovali rozprávku o Červenej Čiapočke a pozreli ešte niekoľko krátkych rozprávok. Žiaci si následne v triede mohli vyfarbiť maľovanky s témami rôznych rozprávok, prečítali si všelijaké príbehy i rozprávky.

Mgr. Zuzana Chobodová
triedna učiteľka   

2024 2024 2024 2024

 

05.04.2024 elokované pracovisko Erenburgova ulica 10
Svetový deň obezity

Svetový deň obezity každoročne pripadá na 4. marec. V tejto súvislosti je potrebné poukázať na dôležitosť prevencie obezity, nakoľko toto ochorenie spôsobuje množstvo komplikácií a veľmi ľahko potrápi celé naše telo. Prevencia obezity je pritom častokrát jednoduchá a účinná. Do svojho bežného dňa potrebujeme zaradiť zdravú a vyváženú stravu či dostatok pohybu. Netreba tiež zabúdať na kvalitný spánok či obmedzenie dlhého sedenia pri televízii, telefóne či počítači. Pri tejto príležitosti Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v spolupráci s regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva a Skutočne zdravou školou o.z. vyhlásil 2. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže pre triedy základných škôl na tému: „Ovocie a zelenina ako superhrdina!“ Do tejto výzvy sa zapojili i žiaci našej školy a vytvorili pekné súťažné projekty.

Mgr. Mária Mariničová
triedna učiteľka   

2024 2024 2024 2024

 

28.03.2024 Zvolenská cesta
Lúka plná kvetov

V mesiaci marec sme so žiakmi v rámci pracovného vyučovania a výtvarnej výchovy vytvárali lúku plnú kvetov...

PaedDr. Jana Drugdová, PaedDr. Nina Kováčik Polomská, Radomíra Španielková
triedne učiteľky a asistentka učiteľa   

2024 2024 2024 2024

 

28.03.2024 ŠKD Zvolenská cesta
ŠKD aktivity

V mesiaci marec sme si pripravili k Medzinárodnému dňu lesov a vody prezentáciu o kolobehu vody v prírode. Žiaci vymaľovali obrázky k danej téme , ktoré sme vystavili na nástenke.

Bc. Klementova Iveta, Bc. Kusniarova Mirka, Eva Kušniarová   
vychovávateľky   

2024 2024 2024 2024

 

26.03.2024 Špeciálna základná škola
Zodpovednosť za neoznámenie a neprekazenie trestného činu

Informačná kancelária pre obete Banská Bystrica realizovala zasadnutie regionálnej platformy banskobystrického kraja, ktoré bolo zamerané na tému „Oznamovacia a upozorňovacia povinnosť voči zodpovedným orgánom“, a to najmä v súvislosti s obeťami z radov detí a mládeže, ktoré sa môžu stať obeťami rôznych trestných činov a pri ktorých identifikácii zohráva významnú úlohu prostredie, častokrát najmä osoby prvého kontaktu (ako napríklad sú pedagógovia, iní odborní zamestnanci škôl). Téma zasadnutia regionálnej platformy BB kraja bola zvolená aj na základe podnetov z pracovných stretnutí aj so zástupcami z oblasti školstva.
Brožúru „Zodpovednosť za neoznámenie a neprekazenie trestného činu“ si môžete stiahnúť tu:  2024

 

26.03.2024 Špeciálna základná škola Zvolenská cesta 2396/39
OZNAM

Vážení rodičia, zákonní zástupcovia, milí žiaci a priatelia školy

2024

      Želáme vám príjemné prežitie Veľkonočných sviatkov v kruhu rodiny. Veľkonočné prázdniny sa začínajú pre žiakov dňa 28. marca.

Vyučovanie podľa rozvrhu sa opäť začne 3. apríla .

Mgr. Jozef Porubovič
riaditeľ školy   

26.03.2024 elokované pracovisko Erenburgova ulica 10
O Veľkonočných zvykoch u nás a vo svete

Veľká noc je najvýznamnejší kresťanský sviatok. Je oslavou zmŕtvychvstania Ježiša Krista po jeho smrti na kríži. Počas týchto sviatkov sa dodnes dodržiavajú mnohé zvyky a tradície. Naši žiaci si ich pripomenuli prednáškou o „Veľkonočných zvykoch u nás a vo svete“. Vďaka nej sa dozvedeli o rôznych zvykoch, obradoch i poverách. Napríklad, na Zelený štvrtok ľudia varili jedlá zo špenátu, hrachu či žihľavy, čistili lesné studničky, vyháňali dobytok na prvú pašu a hlas kostolných zvonov sa nahrádzal rapkáčmi. Najprísnejší pôstny deň je na Veľký piatok. Okrem pôstu naši predkovia dodržiavali aj iné tradície, napríklad dievčatá si česali vlasy pod vysokými stromami, aby ich mali dlhé, značkoval sa dobytok a otvárali sa skryté poklady. Na veľkonočnom stole nesmeli chýbať jedlá z vajíčok, šunka, klobásky, chren, veľkonočný baranček a iné druhy koláčov. Na výzdobu domov používali veľkonočné kraslice a bahniatka. Žiaci si veľkonočnú náladu navodili aj vlastnoručnými prácami, ktoré si vystavili na nástenkách.

Ing. Emília Šulajová
triedna učiteľka   

2024 2024 2024 2024

 

26.03.2024 Zvolenská cesta
Veľká noc

Týždeň pred veľkonočnými sviatkami sme si ich pripomenuli. Po triedach sa žiaci oboznámili s veľkonočnými tradíciami a vyrobili si rôznymi technikami veľkonočné vajíčka.

Mgr. Zuzana Chobodová
triedna učiteľka   

2024 2024 2024 2024

 

26.03.2024 pridané zimné číslo časopisu Školáčik.

2024 2024

26.03.2024 ŠKD elokované pracovisko Dukelských hrdinov č.2
ŠKD aktivity

Marcové vytváranie našich detí

Eva Kmeťková   
vychovávateľka   

2024

 

26.03.2024 Špeciálna základná škola
Výtvarná výchova

Žiaci 4. a 5. ročníka na hodinách výtvarnej výchovy a pracovného vyučovania spoločne vyrábali veľkonočné kuriatka a zajačikov.

Mgr. Jana Skýpalová  
triedna učiteľka   

2024 2024 2024 2024

 

26.03.2024 elokované pracovisko Dukelských hrdinov č.2
Veľká noc

S radosťou vytvorené Veľkonočné vajíčka.

Mgr. Adriana Balogová, Elena Antalová
triedna učiteľka a asistentka    

2024 2024 2024 2024

 

25.03.2024 elokované pracovisko Dukelských hrdinov č.2
Svetový deň Downovho syndrómu

21. marec - Svetový deň Downovho syndrómu. Svoje sympatie a podporu ľuďom s DS môžete vyjadriť aj obutím ponožiek rôznych farieb či veľkostí. Aj naši žiaci si tento deň pripomenuli výrobou pestrofarebných ponožiek.

2024 2024 2024 2024

 

25.03.2024 elokované pracovisko Dukelských hrdinov č.2
Veľká noc

Pri príležitosti Veľkonočných sviatkov naši žiaci a žiačky pripravili zajačikov.

Mgr. Adriana Balogová, Elena Antalová
triedna učiteľka a asistentka    

2024 2024 2024 2024

 

19.03.2024 ŠKD elokované pracovisko Dukelských hrdinov č.2
ŠKD aktivity

Skrývačky, lopty a kolobežky na ihrisku.

Eva Kmeťková   
vychovávateľka   

2024 2024 2024

 

18.03.2024 elokované pracovisko Dukelských hrdinov č.2
Vyučovanie

Interaktívna tabuľa a práca s ňou.

Mgr. Adriana Balogová, Elena Antalová
triedna učiteľka a asistentka    

2024 2024 2024 2024

 

18.03.2024 elokované pracovisko Erenburgova ulica 10
Pracovné vyučovanie

Jar nie je len jedným z ročných období roka. Je to začiatok nového života. Je to čarovný čas, kedy príroda okolo nás začína ožívať. Žiaci 5. ročníka privítali jar piesňou, rozprávaním o prebúdzajúcej sa prírode, o zvykoch a tradíciách spojených s oslavou veľkonočných sviatkov. Na pracovnom vyučovaní vytvorili poslov jari i symboly Veľkej noci.

Mgr. Mária Mariničová
triedna učiteľka   

2024

 

14.03.2024 ŠKD elokované pracovisko Dukelských hrdinov č.2
ŠKD aktivity

Jarné slniečka našich šikovných detí.

Eva Kmeťková   
vychovávateľka   

2024

 

14.03.2024 elokované pracovisko Dukelských hrdinov č.2
Vyučovanie

Učenie je dôležité. Takto trávime čas v škole.Radi čítame, píšeme a počítame .

Mgr. Adriana Balogová, Elena Antalová
triedna učiteľka a asistentka    

2024 2024 2024 2024

 

11.03.2023 ŠKD Zvolenská cesta
ŠKD aktivity

Relaxačné aktivity v ŠKD.

Bc. Klementova Iveta, Bc. Kusniarova Mirka, Eva Kušniarová   
vychovávateľky   

2024 2024 2024 2024

 

11.03.2023 ŠKD Zvolenská cesta
21. február - Medzinárodný deň materinského jazyka

V družine sme si pripomenuli Medzinárodný deň materinského jazyka. Prečítali sme si príbeh o psíkovi a mačičke. Deťom sa príbeh veľmi páčil. Svoju radosť vyjadrili kresbou.

Bc. Klementova Iveta, Bc. Kusniarova Mirka, Eva Kušniarová   
vychovávateľky   

2024 2024 2024 2024

 

28.02.2024 ŠKD elokované pracovisko Dukelských hrdinov č.2
ŠKD aktivity

Žiaci z ŠKD posielajú pozdrav k Medzinárodnému dňu žien, svojím mamičkám.

Eva Kmeťková   
vychovávateľka   

2024

 

08.03.2024 elokované pracovisko Erenburgova ulica 10
Marec – mesiac kníh

Knihy sú bránou do sveta poznania. Mnohí z nás ich majú odložené nielen v poličke, ale i v srdci. Preto sme si so žiakmi pripomenuli jej dôležitosť pestrými prezentáciami, súťažným kvízom, tajničkou i výrobou záložiek.

Mgr. Alexandra Ďurišová
triedna učiteľka   

2024 2024 2024 2024

 

08.03.2024 Špeciálna základná škola
Využívanie prvkov artefiletiky vo vyučovacom procese

Počítanie v obore do 100, v obore do 10, využitie prvkov artefiletiky v matematike.

Mgr. Ingrid Oravcová  
triedna učiteľka   

2024 2024 2024 2024

 

07.03.2024 elokované pracovisko Dukelských hrdinov č.2
Jarné kvety

Na pracovnom vyučovaní žiaci a žiačky strihali farbili a lepili jarné kvety tulipány, s ktorými sme si vyzdobili okno našej triedy.

Mgr. Adriana Balogová
triedny učitel     

2024 2024 2024 2024

 

04.03.2024 Špeciálna základná škola
Snežienky

Žiaci 4. a 5.ročníka na hodine pracovného vyučovania vytvárali prvé jarné kvietky snežienky. Tieto krásne práce zdobia nástenku na chodbe v našej škole.

Mgr. Jana Skýpalová  
triedna učiteľka   

2024 2024 2024 2024

 

04.03.2024 elokované pracovisko Erenburgova ulica 10
Pracovné vyučovanie

Žiaci 5. ročníka vyrobili na hodinách pracovného vyučovania a výtvarnej výchovy pekné práce

Mgr. Mária Mariničová
triedna učiteľka   

2024

 

04.03.2024 elokované pracovisko Erenburgova ulica 10
Karneval

Neodmysliteľnou súčasťou fašiangového obdobia sú aj karnevaly. A tak sa dňa 16.2.2024 naša škola na Erenburgovej ulici zaplnila krásnymi maskami. Karneval sme začali predstavením všetkých zúčastnených masiek. Masky boli veľmi pekné, vtipné i nápadité. Karneval sme spestrili rôznymi aktivitami, v ktorých boli všetky masky odmenené sladkou odmenou. Záverečné vyhodnotenie najkrajších masiek prebehlo v dvoch kategóriách: jednotlivec a kolektív. Karneval pokračoval tanečnou zábavou a rozhodne nechýbali rozžiarené očká a úsmevy detí. V závere si všetci pochutnali na pripravenom občerstvení.

Mgr. Mária Mariničová
triedna učiteľka   

2024 2024 2024 2024

 

29.02.2024 elokované pracovisko Dukelských hrdinov č.2
Deň pečenia

Žiaci vrámci dňa pečenia pripravili jahodovú bublaninu.

Mgr. Zuzana Ďuricová, Mgr. Veronika Pappová
triedne učiteľky   

2024 2024 2024 2024

 

28.02.2024 Špeciálna základná škola
Využívanie prvkov artefiletiky vo vyučovacom procese

Využitie prvkov artefiletiky v matematike, priraďovanie predmetov k číslu v obore do 10 s prvkami artefiletiky.

Mgr. Ingrid Oravcová  
triedna učiteľka   

2024 2024 2024 2024

 

28.02.2024 ŠKD elokované pracovisko Dukelských hrdinov č.2
ŠKD aktivity

Na popoludňajšie činnosti často využívame telocvičňu aj ako herňu a miesto pre aktivity v niektorých oblastiach výchovy. Vo februári sme si v telocvični pripomenuli aj Medzinárodný deň materinského jazyka známymi hrami a pesničkami.

Eva Kmeťková   
vychovávateľka   

2024 2024 2024 2024

 

28.02.2024 Zvolenská cesta
KARNEVAL

16.februára sme mali karneval. Všetci prišli v zaujímavých maskách. Po triedach sa nám masky predstavili, potom si zatancovali, pofotili sa a aj sa zahrali. Počas zábavy sa mohli aj občerstviť. Na záver dostala každá maska malú odmenu.

Mgr. Zuzana Chobodová
triedna učiteľka   

2024 2024 2024 2024

 

28.02.2024 elokované pracovisko Dukelských hrdinov č.2
Deň sv. Valentína

Žiaci pripravili darčeky pre svojich najbližších.

Katarína Szalaiová, Elena Antalová
Asistentky učiteľa   

2024 2024 2024 2024

 

28.02.2024 Zvolenská cesta
Valentín

14.februára si žiaci pripomenuli sviatok všetkých zaľúbených – sv.Valentín. Vyrobili darčeky pre svojich najbližších.

Mgr. Zuzana Chobodová
triedna učiteľka   

2024 2024 2024 2024

 

16.02.2024 Špeciálna základná škola
OZNAM

Oznamujeme rodičom a zákonným zástupcom ,

že od 19. februára 2024 ( pondelok) do 23. februára 2024 ( piatok ) majú žiaci jarné prázdniny.

Začiatok vyučovania po jarných prázdninách je v pondelok, 25. februára 2024.

Mgr. Jozef Porubovič
riaditeľ školy   

16.02.2024 ŠKD Zvolenská cesta
ŠKD aktivity

Príprava na Valentín, vyrábanie valentinských pozdravov.

Eva Kušniarová   
vychovávateľka   

2024 2024 2024 2024

 

13.02.2024 ŠKD elokované pracovisko Dukelských hrdinov č.2
ŠKD aktivity

Aj napriek vyššej chorobnosti v mesiaci február sa deti v školskom klube pekne zabavili.

Eva Kmeťková   
vychovávateľka   

2024 2024 2024 2024 2024

 

08.02.2024 ŠKD Zvolenská cesta
ŠKD aktivity

Takto sa my v ŠKD pripravujeme na karneval.

Bc. Iveta Klementová   
vychovávateľka   

2024 2024 2024

 

08.02.2024 Špeciálna základná škola
Február v triede II.Z

Učíme sa písmenko M.

PaedDr. Renata Arpányiová
triedna učiteľka   

2024 2024 2024 2024

 

07.02.2024 elokované pracovisko Dukelských hrdinov č.2
Výtvarná súťaž

Žiaci uspeli vo výtvarnej súťaži: Najkrajšia vianočná pohľadnica, ktorú organizovala ZŠ a MŠ Hany Ponickej v Haliči.

Mgr. Zuzana Ďuricová, Mgr. Veronika Pappová
triedne učitelky     

2024 2024

 

07.02.2024 elokované pracovisko Dukelských hrdinov č.2
Deň kreativity

Žiaci využili fašiangové obdobie a vrámci dňa kreativity si vyrobili pestrofarebné karnevalové masky.

Mgr. Zuzana Ďuricová, Mgr. Veronika Pappová
triedne učitelky     

2024 2024 2024 2024

 

07.02.2024 elokované pracovisko Dukelských hrdinov č.2
Snehuliakovo

Žiaci a žiačky na ulici Dukelských hrdinov si vyrobili snehuliakov z rôznych materiálov a takto si užili zimu, ktorá už nie je bohatá na sneh.

Mgr. Adriana Balogová
triedny učitel     

2024 2024 2024 2024

 

02.02.2024 Zvolenská cesta
Snehuliakovo

Dňa 29.januára si žiaci na Zvolenskej ulici pripomenuli a zopakovali znaky zimy. V zime je sneh a môžeme stavať snehuliakov. Keďže toho času sneh nie je, vyrobili si snehuliakov rôznymi výtvarnými technikami a vyzdobili nimi budovu školy.

Mgr. Zuzana Chobodová
triedna učiteľka   

2024 2024 2024 2024

 

01.02.2023 ŠKD Zvolenská cesta
Január medzinárodný mesiac kreativity.

V mesiaci január naši družinári aktívne pracovali v činnostiach, ktoré boli zamerané na rozvoj motoriky.

Bc. Klementova Iveta, Bc. Kusniarova Mirka, Eva Kušniarová   
vychovávateľky   

2024 2024 2024 2024

 

31.01.2024 elokované pracovisko Erenburgova ulica 10
Pracovné vyučovanie

Na hodinách pracovného vyučovania si žiaci 5. ročníka upiekli svoje najobľúbenejšie jedlo - pizzu.

Mgr. Mária Mariničová
triedna učiteľka   

2024 2024 2024 2024

 

26.01.2024 ŠKD elokované pracovisko Dukelských hrdinov č.2
ŠKD aktivity

Januárové vytváranie.

Eva Kmeťková   
vychovávateľka   

2024

 

26.01.2024 ŠKD elokované pracovisko Dukelských hrdinov č.2
ŠKD aktivity

Januárové počasie, sneh, hry a správne obliekanie.

Eva Kmeťková   
vychovávateľka   

2024 2024 2024 2024

 

18.01.2024 Zvolenská cesta
Najkrajší nepečený vianočný medovník

Žiaci z triedy I.Z. pani učiteľky Chobodovej, získali 1., 2. a 3. miesto v 5. kategórii súťaže „Najkrajší nepečený vianočný medovník“, ktorú organizovala ŠZŠ Hnúšťa.

Mgr. Zuzana Chobodová
triedna učiteľka   

2023 2023 2023

 

22.12.2023 Zvolenská cesta
Šťastné a veselé Vianoce a úspešný nový rok želáme

Vážení rodičia, milí žiaci a priatelia našej školy, želáme Vám tie najkrajšie Vianoce v kruhu najbližších. Aby boli tieto vianočné sviatky šťastné a veselé, plné pohody a radosti.

2023

 

22.12.2023 elokované pracovisko Dukelských hrdinov č.2
Mikuláš

Posledný deň vyučovania nás navštívil Mikuláš, anjel a čert z Strednej odbornej školy technickej v Lučeneci.
Ďakujeme

Mgr. Zuzana Ďuricová  
triedna učiteľka   

2023 2023

 

22.12.2023 ŠKD elokované pracovisko Dukelských hrdinov č.2
ŠKD aktivity

Predvianočnú náladu si deti v ŠKD navodili aj takýmito výtvormi.

Eva Kmeťková   
vychovávateľka   

2023 2023

 

20.12.2023 elokované pracovisko Dukelských hrdinov č.2
Vianočná pošta

Žiaci navštívili poštu, kde poslali vianočné pozdravy, ktoré si pripravili pre svojich blízkych.

Mgr. Zuzana Ďuricová, Mgr. Veronika Pappová
triedne učitelky     

2023 2023 2023 2023

 

19.12.2023 ŠKD Zvolenská cesta
ŠKD aktivity

V rámci vychádzky sme sa potešili z vianočnej výzdoby v meste.

Eva Kušniarová   
vychovávateľka   

2023 2023 2023 2023

 

19.12.2023 elokované pracovisko Erenburgova ulica 10
Červené stužky

V školskom roku 2023/2024 sme sa zapojili do 17.ročníka celoslovenskej kampane s názvom Červené stužky rôznymi aktivitami a samozrejme umiestnením plagátu kampane na nástenke v škole.

Ako prvá aktivita sa uskutočnila Prezentácia ku Kampani, v ktorej boli žiaci informovaní o danej problematike a oboznámení s tohtoročnými aktivitami Červených stužiek, ktoré sa budú konať v našej škole.

V októbri 2023 sme sa zapojili svojimi výtvarnými prácami do výtvarnej súťaže s názvom Svetový deň boja proti AIDS. Prebiehala tiež už známa aktivita - vytvorenie „vlastnej triednej“ červenej stužky, ako symbolu boja proti HIV/AIDS z ľubovoľného materiálu červenej farby. Okrem tejto celotriednej aktivity, žiaci absolvovali kvíz, ktorý sa týkal tejto problematiky.

Počas mesiaca november 2023 sa na rozptýlenie skladali puzzle, na ktorých bola zobrazená červená stužka alebo plagát červených stužiek – ťaháme za jeden povraz. Ďalej prebehla beseda a diskusia s pracovníkom Centra poradenstva a prevencie, pánom Alexandrom Harišom, na témy „Závislosť a duševné zdravie“ , „Obchodovanie s ľuďmi“ a „HIV / AIDS“.

V novembri a v decembri sa uskutočnila školská súťaž „O najkrajšieho anjela s červenou stužkou“, z ľubovoľného materiálu, ľubovoľnej veľkosti, ale anjel musel mať červenú stužku.

V dňoch 21. až 23. novembra 2023 sa vyrábali červené stužky na hodinách PRV a VYV.

V týždni od 24. novembra do 1.decembra 2023 sa vyrobené červené stužky nosili ako prejav solidarity voči všetkým, ktorí sú nakazení vírusom HIV alebo postihnutí chorobou AIDS.

Dňa 1. decembra 2023 sme urobili aktivitu „Živá“ Červená stužka na zviditeľnenie Svetového dňa boja proti AIDS.

Mgr. Erika Šoltésová
Zodpovedná osoba   

2023 2023 2023 2023

 

18.12.2023 elokované pracovisko Erenburgova ulica 10
Vianočné posedenie

K Vianociam neodmysliteľne patrí i príprava chutných jedál, pečenie rôznych druhov pečiva i slávnostné stolovanie. Preto si žiaci 5. ročníka pripravili vianočné posedenie a tým si pripomenuli vianočné zvyky a tradície, ktoré dodržiavame na Vianoce.

Mgr. Mária Mariničová
triedna učiteľka   

2023 2023 2023 2023

 

18.12.2023 Špeciálna základná škola
Tomáš má medailu

V novembri sa v Innsbrucku v Rakúsku konali 16. majstrovstvá Európy v para Taekwondo v Poomsae. Súťaže sa zúčastnil aj náš žiak našej školy Tomáš Mravec. Tu sa umiestnil na krásnom 2. mieste a získal striebornú medailu. Prvé majstrovstvá Európy v Poomsae Para Taekwondo nie sú len súťaže, ale aj oslavy umenia a športu Taekwondo.
Tomášovi blahoželáme a prajeme veľa úspechov v tomto športe.

Mgr. Marcela Batópálová
triedna učiteľka   

2023 2023 2023 2023

 

18.12.2023 Špeciálna základná škola
Pečenie medovníkov

K vianočným sviatkom patria aj medovníčky. A tak sme sa v praktickej škole pustili do pečenia medovníkov. Cesto si žiaci v praktickej školy najprv vyvaľkali na potrebnú hrúbku. A potom s radosťou vykrajovali medovníkové figúrky. Vianočné medovníky sa vydarili, do zlata sa upiekli.

Mgr. Marcela Batópálová
triedna učiteľka   

2023 2023 2023 2023

 

15.12.2023 elokované pracovisko Erenburgova ulica 10
Vianočná besiedka.

Najväčšiu radosť z krásnych Vianoc vedia prežívať deti. Spevom a tancom, šťastné a veselé vítajú každý rok najkrajšie sviatky roka Vianočnou besiedkou. Tradičným vianočným programom s neopakovateľným čarom prichádzajúcich Vianoc sa predstavili žiaci našej školy aj tohto roku.

2023 2023 2023 2023

 

15.12.2023 Špeciálna základná škola
Svet očami autistov 2023

Ocenenie žiakov našej školy za aktívnu účasť vo výtvarnej súťaži Svet očami autistov 2023, pod názvom ,,Moje najobľúbenejšie zvieratko".

Mgr. Ingrid Oravcová
triedna učiteľka   

2023 2023 2023 2023

 

15.12.2023 ŠKD Zvolenská cesta
ŠKD aktivity

Žiaci v ŠKD, mesiac december.

Eva Kušniarova   
vychovávateľka   

2023 2023 2023 2023

 

15.12.2023 Špeciálna základná škola
Vianočná besiedka

Dňa 13.12.2023 sa na Zvolenskej ceste konala vianočná besiedka, kde si žiaci veselým programom pripomenuli vianočné tradície a na záver s učiteľmi zaspievali spoločnú pieseň.

2023 2023 2023 2023

 

13.12.2023 ŠKD elokované pracovisko Dukelských hrdinov č.2
ŠKD aktivity

V mesiaci december sme si s deťmi ukázali a precvičili správne a samostatné obliekanie na pobyt vonku a sledovanie zmien v prírode s príchodom zimy.

Eva Kmeťková   
vychovávateľka   

2023 2023 2023 2023

 

11.12.2023 Špeciálna základná škola
I.Z v relaxačnej miestnosti

V relaxačnej miestnosti sa dá robiť mnoho aktivít. V prvom rade je to oddych, relaxácia, ďalej zvládanie podnetov, rozvoj vnímania, koncentrácie a koordinácie oko-ruka.
RKSZ – rozvíjanie komunikačných zručností, manipulácie s predmetmi.
VEU – poznávanie zvierat, triedenie a rozlišovanie predmetov a obrázkov z vecného učenia.
MAT – rozvíjanie matematických zručností, rozlišovanie a triedenie farieb, tvarov.

Mgr. Zuzana Chobodová
triedna učiteľka   

2023 2023 2023 2023

 

08.12.2023 elokované pracovisko Erenburgova ulica 10
Pečenie vianočného pečiva.

K vianočnému času neodmysliteľne patria aj rôzne tradičné zvyky, medzi ktoré patrí aj pečenie rôzneho vianočného pečiva. Naši siedmaci pre všetkých žiakov napiekli perníky, ktoré si žiaci vlastnoručne vyzdobili vo svojich triedach v deň svätého Mikuláša. Ich odmenou za dobre vykonanú prácu boli sladké perníčky, ktoré chutili výborne.

Ing. Emília Šulajová
triedna učiteľka   

2023 2023 2023 2023

 

08.12.2023 elokované pracovisko Dukelských hrdinov č.2
Vianočné gule

Pripravili sme si krásne Vianočné gule.

Mgr. Adriana Balogová
triedny učitel     

2023 2023 2023 2023

 

08.12.2023 elokované pracovisko Dukelských hrdinov č.2
Vianočná pošta

Žiaci vymaľovali a vystrihli svojho poštára s vianočnými pohľadnicami.

Mgr. Adriana Balogová
triedny učitel     

2023 2023 2023 2023

 

08.12.2023 elokované pracovisko Dukelských hrdinov č.2
Vianočná pekáreň

Ako tradične k Vianociam nemôže chýbať pečenie medovníkov. Žiaci piekli a ozdobovali medovníčky. Pečenie a vykrajovanie sa im veľmi páčilo.

Mgr. Zuzana Ďuricová, Mgr. Veronika Pappová
triedne učitelky     

2023 2023 2023 2023

 

07.12.2023 ŠKD elokované pracovisko Dukelských hrdinov č.2
ŠKD aktivity

Vďaka rodičom sa na Mikuláša deti z ŠKD na ulici Dukelských hrdinov mohli tešiť aj z nových hračiek.

Eva Kmeťková   
vychovávateľka   

2023

 

07.12.2023 ŠKD elokované pracovisko Dukelských hrdinov č.2
ŠKD aktivity

November v ŠKD na ulici Dukelských hrdinov bol o zdraví, otužovaní, o divadelnej jeseni a samozrejme aj o vytváraní.

Eva Kmeťková   
vychovávateľka   

2023 2023 2023 2023

 

07.12.2023 elokované pracovisko Dukelských hrdinov č.2
Mikuláš

Aj tento školský rok navštívil Mikuláš žiakov na elokovanom pracovisku Dukelských hrdinov č.2. Žiaci mu zarecitovali básničku, zaspievali krásnu pesničku a na záver zatancovali na vianočnú pieseň. Každé dieťa dostalo od Mikuláša sladkú odmenu.

2023 2023 2023 2023

 

07.12.2023 Špeciálna základná škola
Mikuláš

6.12. našu školu navštívil Mikuláš a obdaroval deti sladkosťami a žiaci mu na záver zaspievali vianočnú pieseň. Dnešný deň sme si užili a tešíme sa na návštevu Mikuláša opäť o rok!

2023 2023 2023 2023

 

04.12.2023 elokované pracovisko Dukelských hrdinov č.2
Príprava na vianočné trhy

Žiaci počas tohto týždňa vytvorili rôzne výrobky, ktoré bude možné zakúpiť na vianočných trhoch v stánku ŠZŠ Lučenec. Budú sa konať 9.12.2023 v mestskej tržnici v Lučenci.

Mgr. Adriana Balogová, Mgr. Zuzana Ďuricová, Mgr. Veronika Pappová, Mgr. Dana Dananajová
triedne učitelky     

2023 2023 2023 2023

 

01.12.2023 elokované pracovisko Dukelských hrdinov č.2
Zimná výzdoba

Žiaci s radosťou privítali zimu s výzdobou okna.

Mgr. Adriana Balogová
triedna učiteľka   

2023 2023 2023 2023

 

28.11.2023 Špeciálna základná škola
Zdravá výživa

V novembri sme mali tému ,,Zdravá výživa", so žiakmi sme sa rozprávali o zdravej strave, čo je a čo nie je prospešné pre zdravie. Rozprávali sme ako si máme chrániť, a starať sa o zuby, aby boli zdravé. Spoločne sme vytvorili rôzne plagáty.

Mgr. Andrea Illéšová
triedna učiteľka   

2023 2023 2023 2023

 

27.11.2023 elokované pracovisko Dukelských hrdinov č.2
Svetový deň televízie

Každý rok, 21. novembra, Svetový deň televízie uznáva, že televízia zohráva dôležitú úlohu pri prezentovaní rôznych problémov, ktoré ovplyvňujú ľudí. Ďakujeme.

Mgr. Adriana Balogová
triedna učiteľka   

2023 2023 2023 2023

 

24.11.2023 elokované pracovisko Dukelských hrdinov č.2
Medzinárodný deň nevidiacich

Pri tejto príležitosti k nám zavítala pani Renáta Oláhová z Únie pre nevidiacich v Lučenci. Ukázala nám pomôcky, ktoré uľahčujú život nevidiacim ľuďom. Mohli sme si ich vyskúšať. Ďakujeme.

Mgr. Dana Dananajová
triedna učiteľka   

2023 2023 2023 2023

 

24.11.2023 elokované pracovisko Dukelských hrdinov č.2
November v triede III.D

Naša jesenná výzdoba.

Mgr. Adriana Balogová
triedna učiteľka   

2023 2023

 

24.11.2023 Špeciálna základná škola
Využívanie prvkov artefiletiky vo vyučovacom procese

BIO - ľudské telo - orgány.

Mgr. Ingrid Oravcová  
triedna učiteľka   

2023 2023 2023 2023

 

21.11.2023 Špeciálna základná škola
Prevencia proti drogám

Na besedu pod názvom PREVENCIA PROTI DROGÁM sme na našu školu prizvali pracovníčku ORÚVZ Lučenec p. Gubániovú. Našich žiakov oboznámila s nástrahami a zároveň aj prevenciou všetkých omamných látok. Bc.Klementová

Bc. Iveta Klementová
vychovávateľka   

2023 2023 2023 2023

 

16.11.2023 ŠKD elokované pracovisko Dukelských hrdinov č.2
ŠKD aktivity

Medzinárodný deň bez fajčenia si deti z ŠKD na ul. Dukelských hrdinov pripomenuli, ako vždy pohybovými aktivitami.

Eva Kmeťková   
vychovávateľka   

2023 2023 2023 2023

 

15.11.2023 Špeciálna základná škola
November v triede II.Z

Žiaci z II.Z triedy v počítačovej učebni.

PaedDr. Renata Arpányiová
triedna učiteľka   

2023 2023 2023 2023

 

15.11.2023 Špeciálna základná škola
November v triede I.Z

Pracovné vyučovanie v I.Z triede.

Mgr. Zuzana Chobodová
triedna učiteľka   

2023 2023 2023 2023

 

13.11.2023 Špeciálna základná škola
Využívanie prvkov artefiletiky vo vyučovacom procese

Matematika - počítanie do 100 zo zvyškom.
SJL- písanie rodina, mena, priezviska, bydliska s prvkami artefiletiky.

Mgr. Ingrid Oravcová  
triedna učiteľka   

2023 2023 2023 2023

 

09.11.2023 elokované pracovisko Erenburgova ulica 10
Práce žiakov

Na hodinách pracovného vyučovania a výtvarnej výchovy vytvorili žiaci 5. ročníka pekné práce.

Mgr. Mária Mariničová
triedna učiteľka   

2023 2023

 

09.11.2023 elokované pracovisko Erenburgova ulica 10
Zdravá výživa

Dňa 8.11.2023 sa žiaci našej školy zúčastnili náučnej besedy o zdravej výžive, zdravom životnom štýle. Besedu viedla Mgr. Gubániová z RÚVZ Lučenec. Formou prezentácie nám priblížila dôležitosť správnej hygieny a skladovania potravín, ako aj ich zloženiu a trvanlivosti. Žiakom tiež priblížila nové trendy v stravovaní, aká strava nám prospieva, koľko energie zo stravy získavame, prečo je dôležité mať vyváženú stravu, kedy a koľko jesť. Venovali sme sa aj nevhodným nápojom, ktoré majú veľký vplyv na naše zdravie, najmä zdravie mladých ľudí a detí. Veríme, že táto téma poskytla žiakom užitočné informácie, ktoré využijú aj v živote.

Mgr. Mária Mariničová
triedna učiteľka   

2023 2023 2023 2023

 

09.11.2023 elokované pracovisko Erenburgova ulica 10
Prezentácia učebných odborov SOŠ želovce

Dňa 7.11.2023 k nám zavítali pedagógovia zo Strednej odbornej školy v Želovciach, aby nám bližšie predstavili svoje učebné odbory v škole. Pani výchovná poradkyňa Koreňová nám pomocou prezentácie ukázala, aké činnosti sa vykonávajú v jednotlivých odboroch, aké je uplatnenie absolventov odborov a kde sa môžu zamestnať. Informovala nás o živote v škole, ale aj v internáte, oboznámila nás s poplatkami. Zdôraznila, že kladú veľký dôraz na zodpovednosť žiakov, vychovávajú a vedú ich k samostatnosti, čím ich pripravujú do života. Žiaci okrem školských povinností majú možnosť sa aj zabávať či venovať svojim záľubám, chodením do prírody, turistikou alebo športovaním. Nakoniec sme si vyskúšali aktivitu priraďovania jednotlivého ovocia a zeleniny k správnym druhom.

Mgr. Erika Šoltésová
triedna učiteľka   

2023 2023 2023 2023

 

08.11.2023 elokované pracovisko Dukelských hrdinov č.2
November v triede IV.D

Ako pracujú žiaci v IV.D triede.

Mgr. Dana Dananajová
triedna učiteľka   

2023 2023 2023 2023

 

06.11.2023 elokované pracovisko Dukelských hrdinov č.2
Medzinárodný deň jablka

So žiakmi sme si pripomenuli Medzinárodný deň jablka. Upiekli sme jablkový koláč a vytvorili nástenku plnú jabĺk.

Mgr. Zuzana Ďuricová, Mgr. Veronika Pappová
triedne učiteľky   

2023 2023 2023 2023

 

06.11.2023 elokované pracovisko Erenburgova ulica 10
Súťaž Hovorme o jedle

V tomto školskom roku sa naša škola opäť zapojila do XI. ročníka súťaže Hovorme o jedle. Zrealizovali sme rôzne aktivity, ktorými si žiaci osvojili správne stravovacie návyky a tým prispeli k budovaniu povedomia o význame potravín a zdravom životnom štýle. Jednou z aktivít daného projektu je i výtvarná súťaž Chutné maľovanie, kde naši žiaci prispeli peknými prácami.

Mgr. Mária Mariničová
triedna učiteľka   

2023 2023 2023 2023

 

06.11.2023 pridané letné číslo časopisu Školáčik.

2023 2023

03.11.2023 elokované pracovisko Erenburgova ulica 10
JESEŇ ŽIVOTA

Mesiac október je tradične mesiacom oslavy jesene života a pripomienkou úcty k všetkým starším ľuďom. Ani v tomto školskom roku sme na nich nezabudli a pripomenuli sme si tento deň prezentáciou o tom, ako sa máme správať k starším, ako sa kedysi starí ľudia prírodne liečili a ako si predpovedali počasie. Pozreli sme si film zo života starších ľudí umiestnených v zariadeniach sociálnych služieb. Nakoniec sme spolu so všetkými deťmi vyrobili plagát s názvom JESEŇ ŽIVOTA, kde každá trieda prispela svojím výtvorom, ktorého tému si vyžrebovali.

Mgr.Zuzana Jarošová
triedna učiteľka   

2023 2023 2023 2023

 

02.11.2023 ŠKD Zvolenská cesta
ŠKD aktivity

Žiaci z ŠKD v relaxačnej miestnosti Snoezelen.

Bc. Iveta Klementová   
vychovávateľka   

2023 2023 2023 2023

 

27.10.2023 Špeciálna základná škola
Využívanie prvkov artefiletiky vo vyučovacom procese

Číselný dážď do 10 - priraďovanie k číslu správny počet prvkov.
Počítame do 100 - artefiletika znázornenie desiatok a jednotiek.

Mgr. Ingrid Oravcová  
triedna učiteľka   

2023 2023 2023 2023

 

26.10.2023 Špeciálna základná škola
Helloweenska párty

25.10. 2023 sa v rámci krúžku " Spievaj si slávičku" uskutočnila helloweenska párty. Deti sa predstavili v originálnych maskách. súťažili, plnili rôzne aktivity, zatancovali si a občerstvili sa rôznymi dobrotami.

Mgr. Ingrid Oravcová  
triedna učiteľka   

2023 2023 2023 2023

 

26.10.2023 ŠKD elokované pracovisko Dukelských hrdinov č.2
ŠKD aktivity

Krásna jeseň detí z ŠKD na ulici Dukelských hrdinov

Eva Kmeťková   
vychovávateľka   

2023 2023 2023 2023

 

26.10.2023 elokované pracovisko Erenburgova ulica 10
Výstava s názvom „Záhrada v meste“

Dňa 20.10.2023 sme sa zúčastnili výstavy s názvom „Záhrada v meste“ v Mestskom múzeu a radnici Lučenec. Naši žiaci si mali možnosť prezrieť výrobky z prírodných materiálov vo farbách jesene, ktoré vyrobili žiaci zo základných škôl z Lučenca. Žiaci zo Strednej odbornej školy v Želovciach sa postarali o dotvorenie a aranžovanie výstavy, zároveň so svojimi pedagógmi predviedli ukážky viazania vencov. Popri výstave jesenných výrobkov sme boli pozrieť aj stálu expozíciu na Radnici.

Mgr. Erika Šoltésová
triedna učiteľka   

2023 2023 2023 2023

 

20.10.2023 Špeciálna základná škola
Využívanie prvkov artefiletiky vo vyučovacom procese

Využívanie prvkov artefiletiky vo vyučovacom procese - triedy pre žiakov s autizmom. Utvrdzovanie písmena ä, ŕ.

Mgr. Ingrid Oravcová  
triedna učiteľka   

2023 2023 2023 2023

 

25.10.2023 Špeciálna základná škola
Výroba veselých šarkanov

Žiaci III.Z triedy počas hodiny vyrobili veselých šarkanov.

Mgr. Jana Skýpalová  
triedna učiteľka   

2023 2023 2023 2023

 

20.10.2023 Špeciálna základná škola
Využívanie prvkov artefiletiky vo vyučovacom procese

Využívanie prvkov artefiletiky vo vyučovacom procese - triedy pre žiakov s autizmom. Matematika - hra s číslami do 100.

Mgr. Ingrid Oravcová  
triedna učiteľka   

2023 2023 2023 2023

 

20.10.2023 elokované pracovisko Dukelských hrdinov č.2
Jesenné tvorenie

Žiaci I.D triedy počas hodiny kreatívne tvorili na tému "Jesenné tvorenie."

Mgr. Zuzana Ďuricová  
triedna učiteľka   

2023 2023 2023 2023

 

19.10.2023 ŠKD elokované pracovisko Dukelských hrdinov č.2
ŠKD aktivity

Deti v ŠKD na ulici Dukelských hrdinov si ruky najskôr pekne zababrali a potom ešte krajšie vyumývali. S veselým ježkom sme si spolu pripomenuli Svetový deň umývania rúk.

Eva Kmeťková   
vychovávateľka   

2023 2023 2023 2023

 

18.10.2023 Špeciálna základná škola
Krúžková činnosť

Krúžková Činnosť v mesiaci október p.uč. Mgr. Ingrid Oravcová, Spievaj si, slávičku (hudobno - pohybový)

2023 2023 2023 2023

 

17.10.2023 ŠKD Zvolenská cesta
ŠKD aktivity

Takto sme si v ŠKD pripomenuli medzinárodný deň umývania rúk

Bc. Iveta Klementová   
vychovávateľka   

2023 2023 2023 2023

 

17.10.2023 ŠKD Zvolenská cesta
ŠKD aktivity

Pohybové aktivity žiakov v ŠKD.

Eva Kušniarová   
vychovávateľka   

2023 2023 2023 2023

 

17.10.2023 elokované pracovisko Dukelských hrdinov č.2
Deň prírodnín

Žiaci si prilepili na kartón rôzne prírodniny: šípky, listy, piliny, korok, šupky, šišky atď. Takto si vyrobila každá trieda krásne kvety a črepník z kartónu.

Bc. Gabriela Hoľková   
asistent učiteľa   

2023 2023 2023 2023

 

16.10.2023 Špeciálna základná škola
Školská záhrada - Enviroprojekt 2023

Od septembra do novembra sa v našej škole realizuje ENVIROPROJEKT 2023. Projekt je zameraný na rozvoj environmentálnej výchovy a vzdelávaní žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami. Našou snahou je podporiť aktívny prístup k tvorbe a ochrane životného prostredia prostredníctvom praktickej výučbe. Cieľom projektu je revitalizácia areálu školy na školskú záhradu. V školskej záhrade sme vybudovali vyvýšené záhony na zeleninu, bylinky a kvety. V záhrade pribudli aj dva vyvýšené záhony so skleníkom ale aj kompostéry. V skleníkoch si žiaci v jarných mesiacoch budú môcť vypestovať priesady byliniek a kvetín. Žiaci s pedagógmi vysadili sadenice čučoriedok a ovocné dreviny. Na ošetrovanie záhonov a drevín budú žiaci využívať novo zakúpené záhradné náradie. V rámci projektu sme v septembri so žiakmi navštívili mestské sady, ktoré sa nachádzajú v záhradkárskej oblasti v Lučenci. Tu žiaci videli široký sortiment ovocných drevín, liečivé a medonosné byliny. Žiakov veľmi zaujal apidomček, kde videli život včiel zblízka.
Súčasťou návštevy bola ochutnávka menej známych druhov ovocia.

Pomocou projektu sme z našej školskej záhrady vytvorili živú učebňu, ktorá je veľkým prínosom pre našich žiakov.

Ing.Emília Šulajová a Mgr. Marcela Batópálová

2023 2023 2023 2023

 

13.10.2023 Špeciálna základná škola
Október v triede IV.Z

Žiaci triedy IV.Z, predmet Geografia - mapa Slovenska a Matematika.

Mgr. Ingrid Oravcová
triedna učiteľka   

2023 2023 2023 2023

 

12.10.2023 elokované pracovisko Erenburgova ulica 10
Zážitkové učenie v parku

Príroda ponúka veľa možností na vzdelávanie a opakovanie získaných vedomostí i mimo priestorov školy a triedy. Preto si žiaci 5. ročníka formou zážitkového učenia v parku zopakovali násobilku.

Mgr. Mária Mariničová
triedna učiteľka   

2023 2023 2023

 

12.10.2023 elokované pracovisko Erenburgova ulica 10
Práce triedy II.E

Žiaci 5. ročníka si na hodinách pracovného vyučovania a výtvarnej výchovy zhotovili jesenné dekorácie, čím skrášlili priestory našej školy.

Mgr. Mária Mariničová
triedna učiteľka   

2023 2023

 

10.10.2023 elokované pracovisko Dukelských hrdinov č.2
Október v triede IV.D

Takto pracujeme v IV.D triede s pani učiteľkou Dananajovou.

2023 2023 2023 2023

 

10.10.2023 Špeciálna základná škola
Vyhodnotenie účelového cvičenia a didaktických hier a cvičení v prírode

Vyhodnotenie účelového cvičenia a didaktických hier a cvičení v prírode, ktoré sa konalo v dňoch 5.10.2023 a 6.10.2023.

Téma: Aktuálne problémy ľudstva – ochrana zdravia, vznik mimoriadnych situácií a ich predchádzanie so zameraním na živelné pohromy.

Teoretická časť:
Termín: 5.10.2023

Teoretická časť Účelového cvičenia sa uskutočnila na budovách školy Zvolenská cesta, Erenburgova ulica, Dukelských hrdinov v zmysle platných učebných osnov učiva ,, Ochrana života a zdravia z daných tematických celkov “ a „ výchova k bezpečnému správaniu“ :
- Zdravotná príprava
- Pohyb a pobyt v prírody, jej ochrana
- Civilná ochrana a riešenie mimoriadnych udalostí
- Dopravná výchova

Praktická časť:
Termín: 6.10.2023

Žiaci si po oddychu v Mestskom parku v Lučenci overili a precvičili svoje vedomosti nadobudnuté v teoretickej časti Účelového cvičenia, didaktických hier a cvičení v prírode na jednotlivých stanovištiach. Realizoval nácvik evakuácie žiakov a zamestnancov školy ako aj chemický poplach. Účelové cvičenie a didaktické hry v prírode boli zamerané na aktuálne problémy ľudstva, zdravotnícku prípravu, riešenie úloh po vzniku mimoriadnych udalostí, pohyb a pobyt v prírode, technické činnosti a športy, dopravná výchova a výchova k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.
Triedy medzi sebou súťažili a v závere boli vyhlásené výsledky.

1. MIESTO – V.E
2. MIESTO – I.E,
3. MIESTO – II.E,IV.E

Vypracovala : Mgr. Radana Árvaiová

2023 2023 2023 2023

 

10.10.2023 ŠKD elokované pracovisko Dukelských hrdinov č.2
ŠKD aktivity

Prvý mesiac nového školského roka zvládli deti z ŠKD na ul. Dukelských hrdinov na jednotku.

Eva Kmeťková   
vychovávateľka   

2023 2023 2023 2023

 

09.10.2023 elokované pracovisko Dukelských hrdinov č.2
Svetový deň hospodárskych zvierat

Žiaci I.D triedy si pripomenuli Svetový deň hospodárskych zvierat.

Mgr. Zuzana Ďuricová
triedna učiteľka   

2023 2023 2023 2023

 

09.10.2023 elokované pracovisko Dukelských hrdinov č.2
Október v triede III.D, pani učiteľka Mgr. Adriana Balogová

2023 2023 2023

 

06.10.2023 elokované pracovisko Dukelských hrdinov č.2
Výstava Obri oceánov

So žiakmi tretieho ročníka sme navštívili výstavu Obri oceánov. Žiaci videli zmenšeniny morských živočíchov a vyskúšali interaktívne aktivity.

Mgr. Zuzana Ďuricová
triedna učiteľka   

2023 2023 2023 2023

 

05.10.2023 Špeciálna základná škola
Október v triede V.Z, pani učiteľka Mgr. Andrea Illéšová

2023 2023 2023 2023

 

05.10.2023 Špeciálna základná škola
Október v triede III.Z, pani učiteľka Mgr. Jana Skýpalová

2023 2023 2023 2023

 

05.10.2023 Špeciálna základná škola
Október v triede II.Z, pani učiteľka PaedDr. Renata Arpányiová

2023 2023 2023 2023

 

03.10.2023 Špeciálna základná škola
Píšeme a čítame IV.Z tr. uč. Mgr. Ingrid Oravcová

2023 2023 2023 2023

 

03.10.2023 elokované pracovisko Dukelských hrdinov č.2
Jesenný nákup

S našimi tretiakmi sme sa vybrali na nákup do obchodu. Žiaci si sami vybrali a aj zaplatili nákup. Cestou do školy sme si nazbierali gaštany na jesenné tvorenie a po príchode do školy ich čakala odmena. Čo si kúpili, to si aj zjedli.

Mgr. Zuzana Ďuricová
triedna učiteľka   

2023 2023 2023 2023

 

03.10.2023 elokované pracovisko Dukelských hrdinov č.2
Európsky týždeň športu

Posledný septembrový týždeň si žiaci v rámci Európske týždňa športu vyskúšali rôzne športové aktivity.

Mgr. Zuzana Ďuricová
triedna učiteľka   

2023 2023 2023 2023

 

29.09.2023 Špeciálna základná škola
September v triede pani učiteľky Chobodovej - naši prváci

2023 2023 2023 2023

 

29.09.2023 Špeciálna základná škola
September v triede pani učiteľky Arpányiovej.

2023 2023 2023

 

29.09.2023 Špeciálna základná škola
Využívanie prvkov artefiletiky vo vyučovacom procese

Využívanie prvkov artefiletiky vo vyučovacom procese - triedy pre žiakov s autizmom. Trieda pani učiteľky Oravcovej.

2023 2023 2023 2023

 

28.09.2023 ŠKD Zvolenská cesta
ŠKD aktivity za mesiac september

Tento mesiac sme žili vďačnosťou. Vďačnosťou za každý deň a za tieto deti, ktoré sú jedinečné presne také aké sú a sú pre všetkých nás, ktorí s nimi môžeme pracovať a byť..

Bc. Miroslava Kušniarová, Eva Kušniarová, Bc. Iveta Klementová
vychovávateľky   

2023 2023 2023 2023

 

19.09.2023 Špeciálna základná škola
Využívanie prvkov artefiletiky vo vyučovacom procese

Využívanie prvkov artefiletiky vo vyučovacom procese - triedy pre žiakov s autizmom.

2023 2023 2023 2023

 

04.09.2023 Špeciálna základná škola
Slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024

Dňa 4.9. 2023 sa opäť otvorili brány pre všetkých školákov. Po zaslúženom oddychu nastúpil čas učenia, skúšania, školských aktivít a povinností. V úvodnom príhovore riaditeľ ŠZŠ Jozef Porubovič privítal všetkých žiakov, pedagógov a poprial veľa úspechov v práci v novom školskom roku.

04.09.2023 Školský rok 2023/2024


    R

vub

min_fin

EYOF_BB